Interchangeable shoes

Bingqing Yi

Woven shoes, 2019.

Material: resin and fabric.

© Bingqing Yi

Item 1 of 1

Interchangeable shoes


Woven shoes, 2019.

Material: resin and fabric.

© Bingqing Yi

...