Chengxu Tian

Chengxu Tian studied BA Fashion Accessory in China before graduating MA Footwear at the London College of Fashion in 2016.


© 2019 Virtual Shoe Museum