Handmade shoes, 2013.

© Pinelopi Loizidou


© 2019 Virtual Shoe Museum